Avizarea cabinetelor medicale

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

 1. Cabinet medical individual
  Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate
  Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii
 3. Cabinete medicale asociate
  Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale
 4. Societate civilă medicală
  Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 1. sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 2. administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 3. sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Reglementări valabile pentru cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală.

DOWNLOAD Cererea pentru cabinete fără personalitate juridică
Pentru a salva, daţi click dreapta şi alegeţi Save Target As sau Save Link As…
 1. Dosar plic;
 2. Cerere tip completata de catre medicul titular/ delegat;
 3. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale ( contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului/ contract de inchiriere, contract de comodat si act de propritate spatiu );
 4. Schița spațiului;
 5. Dovada indeplinirii conditiei dotarii minime eliberate de catre DSP – Biroul Epidemiologie Cluj Napoca;
 6. Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj;
 7. Actele medicilor titulari/ delegati si angajati/ colaboratori: certificat de membru CMSR, vizat la zi, fisa postului semnata si parafata de medicii angajati/ colaboratori.
 8. Dovada efectuarii orelor de EMC de catre medicul titular/ delegat al cabinetului.
 9. Orar de functionare al cabinetului medical.
 10. Taxa de avizare, conform Deciziei Consiliului CMS Cluj nr. 1/ 7.02.2024

–         2.500 lei pentru Municipiul Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.500 lei pentru mediul urban și pentru comunele care aparțin zonei metropolitane Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.000 lei pentru mediul rural, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații.

Taxele de reavizare, în cazul schimbării sediului/ punctului de lucru cu activitate sunt:

–         1.500 lei pentru mediul urban (inclusiv pentru Municipiul Cluj-Napoca) și pentru comunele care aparțin zonei metropolitane Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.000 lei pentru mediul rural, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații.

 

Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata

DOWNLOAD Cerere_avizare_SRL
Pentru a salva, daţi click dreapta şi alegeţi Save Target As… sau Save Link As…

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere tip completata de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de catre medicul delegat al organizatiei prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata;
 3. Dovada dotării minime obligatorii emise de către DSP Cluj – Biroul Epidemiologie
 4. Cererea organului de conducere, semnata de catre administrator/ medic delegat si stampilata;
 5. Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului si anexa la certificat sau certificat constatator emis de ORC / H.J. privind infiintarea asociatiei/ fundatiei;
 6. Actul constitutiv al societăţii –inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare;
 7. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundatii ) prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;
 8. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale ( contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului ) şi schiţa spaţiului;
 9. Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din prezentele norme metodologice (organul de conducere al unităţii  se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională şi dreptul de decizie al medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat );
 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare; (din care să rezulte că se asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical );
 11. Fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul titular şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi (prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical )
 12. Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj;
 13. Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic, aprobat de  conducerea unităţii.
 14. actele medicilor angajati: certificat de membru CMSR vizat la zi si dovada punctajului profesional pe anul anterior.
 15. Taxa de avizare, conform Deciziei Consiliul CMS Cluj nr. 1/ 07.02.2024

–         2.500 lei pentru Municipiul Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.500 lei pentru mediul urban și pentru comunele care aparțin zonei metropolitane Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.000 lei pentru mediul rural, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații.

Taxele de reavizare, în cazul schimbării sediului/ punctului de lucru cu activitate sunt:

–         1.500 lei pentru mediul urban (inclusiv pentru Municipiul Cluj-Napoca) și pentru comunele care aparțin zonei metropolitane Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;

–         1.000 lei pentru mediul rural, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații.

Deciziei Consiliului CMS Cluj nr. 1/ 7.02.2024

– conform Ordinului MS nr. 1010/ 03.06.2020:

Dotare:

 • unit dentar cu cel puţin două piese terminale;
 • truse de consultaţie (oglinzi, sonde şi pense dentare) – minim 10 truse;
 • canule pentru aspiraţie;
 • freze pentru turbine şi pentru pisele de mână;
 • instrumentar şi ace pentru tratamente endodontice;
 • instrumentar chirurgical (cleşti pentru extracţie, bisturiu/lame de bisturiu pentru părţile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părţile moi);
 • seringi uniject cu ace şi seringi de unică folosinţă;
 • instrumentar/aparatură de detartraj;
 • substanţe anestezice injectabile şi topice;
 • linguri pentru amprentare;
 • echipament de protectie (halat, mască, mănuşi şi ochelari);
 • echipament/aparatură pentru sterilizare.

Cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgenţă conform Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 2/2CN din 19 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară.

 

IMPORTANT!

Pentru achiziția Diazepam pentru trusa de urgență sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 339/ 2005:
(1) Unităţile sanitare, inclusiv centrele de tratament pentru toxicomani care nu au farmacii proprii şi
se aprovizionează prin unităţi farmaceutice autorizate, pot procura preparate cu substanţe
stupefiante şi psihotrope numai pe bază de condici de aparat, destinate exclusiv acestui scop.

Codul Deontologic al Medicului Stomatolog

ART. 74 (1) Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 80 x 60 cm şi să fie amplasată la intrarea în imobilul şi/sau în spaţiul ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul profesional principal sau secundar.

(2) Firma cuprinde următoarele menţiuni:

a) Colegiul Medicilor Stomatologi din România;

b) colegiul teritorial pe raza căruia se află sediul profesional principal sau secundar;

c) denumirea formei de exercitare a profesiei şi, opţional, numele şi prenumele medicului stomatolog titular şi, după caz, ale medicilor stomatologi asociaţi, în situaţia în care acestea nu se regăsesc în denumire;

d) menţiuni privind sediul principal şi sediul secundar;

e) menţiuni privind specialităţile şi competenţele medicale şi, opţional, titlurile profesionale, academice, ştiinţifice;

f) opţional, date de contact: număr de telefon, fax, adresa de poştă electronică (e-mail), adresa de internet (site web);

g) alte informaţii stabilite prin decizie a Consiliului naţional.

(3) Modelul unic la nivel naţional al firmei prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul naţional.

Politica de utilizare a cookies